WYNIKI REKRUTACJI DO IV i V edycji projektu

22.03.2012

 

Nadesłane podczas rekrutacji formularze zgłoszeniowe podlegają najpierw OCENIE FORMALNEJ (I etap rekrutacji), w trakcie której przedstawiciele CITTRU sprawdzają czy kandydaci spełniają kryteria dostępu do projektu (regulamin). Następnie formularze poddawane są OCENIE MERYTORYCZNEJ - której dokonuje dwóch niezależnych ekspertów, a dotyczy ona drugiej części formularza rekrutacyjnego, w której kandydaci opisują swoje działania dotyczące nauki, biznesu,

Ostaeczne wyniki i liste rankigową uczestników IV i V edycji projektu ogłosimy po zakończeniu oceny merytorycznej formularzy - 21.marca 2012 r.edukacji itd.

 


 

WYNIKI REKRUTACJI DO IV I V EDYCJI PROJEKTU - I  etap - OCENA FORMALNA

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - ZAKWALIFIKOWANI do oceny merytorycznej (do II etapu rekrutacji)

WYNIKI OCENY FORMALNEJ - NIEZAKWALIFIKOWANI do oceny merytorycznej (do II etapu rekrutacji)

 WYNIKI REKRUTACJI DO IV I V EDYCJI PROJEKTU - II  etap - OCENA MERYTORYCZNA

WYNIKI REKRUTACJI  - ZAKWALIFIKOWANI DO IV EDYCJI PROJEKTU

WYNIKI REKRUTACJI  - ZAKWALIFIKOWANI DO V EDYCJI PROJEKTU

WYNIKI REKRUTACJI - LISTA REZERWOWA kandydatów do  IV i V EDYCJI PROJEKTU

WYNIKI REKRUTACJI  - NIEZAKWALIFIKOWANI do  IV i V EDYCJI PROJEKTU


Osoby zakwalifikowane do udziału w edycjach: IV i V projektu powinny potwierdzić udział w projekcie i dostarczyć do  3 kwietnia 2012 r. (do Biura Projektu: CITTRU, u;. Czapskich 4, IIp,  Kraków) nastepujące dokumenty:

  • zaświadczenie z uczelni o posiadaniu statusu studenta, doktoranta lub zaświadczenie dokument  potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika naukowego jednostki naukowej lub naukowo – dydaktycznej (uwzględniające informację o zajmowanym stanowisku);
  • w przypadku absolwentów kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
  • Dowód Osobisty

 


 

INFORMACJA:
Edyta Giżycka, CITTRU, e-mail: edyta.gizycka@uj.edu.pl, tel.: (12) 663 38 36
Patrycja Patyk – Wąsik, CITTRU, e-mail: patrycja.patyk-wasik@uj.edu.pl, tel.: (12) 663 38 38


« powrót


Na skróty

Partnerzy projektu